2015. március 31., kedd

2015. március 24., kedd

Gyógytestnevelés


Csider Tibor könyve
Gárdos Magda Dr Mónus András könyve

1993. évi LXXIX. Törvény, „ A pedagógiai szakszolgálatok” fejezetének, 35.§ (8)    Szakszolgálathoz sorolás 


Korrekciós torna I.

Tartáskorrekció II.

2015. március 23., hétfő

Pedagógus minősítés

„Ha hallom, elfelejtem,
Ha látom, megjegyzem, 
Ha csinálom, megértem.” 
Konfociusz


Tanulói kompetenciák módszertan 

"Az egyénnek alkalmazkodnia kell a változásokhoz, a munkaerő-piaci igényekhez, és az alkalmazkodásnak egyik legjobb módja, ha újra képzésbe lép és elsajátítja a szükséges ismereteket ahhoz, hogy tudása piacképes maradjon.(...)
A kulcskompetencia
fogalmat olyan kompetenciák jelölésére használják, amelyek sokféle társadalmi területen, sokféle helyzetben teszik lehetővé az egyén számára a hatékony részvételt. Hozzájárulnak a sikeres egyéni élethez és a társadalom jó működéséhez egyaránt.   A 'kulcskompetenciák az élet következő három összetevőjének valamelyike szempontjából alapvetők:
a személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés szempontjából. (kulturális tőke),
aktív állampolgári szerepvállalás, a társadalomba való beilleszkedés szempontjából (társadalmi tőke),
foglalkoztathatóság szempontjából (emberi tőke).
Az Európai Parlament és a Tanács 2005-ös ajánlása alapján az alábbi kulcskompetenciák különíthetők el:
Anyanyelven folytatott kommunikáció
Idegen nyelveken folytatott kommunikáció
Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén
Digitális kompetencia
A tanulás (meg)tanulása
Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia
Vállalkozói kompetencia
Kulturális kifejezőkészség, kulturális tudatosság
(Székelyné, 2006, és Kadocsa-Varga, 2007)"

Pedagógus portfólió minősítés


forrás


8  tanári    kompetencia
forrás 

Kulcskompetenciák
A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák (tudások, készségek, képességek) rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei. A Nemzeti alaptanterv ezekre tételesen épít.
1. anyanyelvi kommunikáció
2. idegen nyelvi kommunikáció
3. matematikai kompetencia
4. természettudományos kompetencia
5. digitális kompetencia
6. hatékony és önálló tanulás
7.szociális és állampolgári kompetencia
8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
9. esztétikai - művészeti tudatosság és kifejező képesség 

kognitív kompetenciák:
- nyelvi
- tanulási
- matematikai
- természettudományos
- információ feldolgozási

szociális-személyes:
- érvényesülési
- kapcsolatteremtési
- beleérző
- kooperációs
- konfliktusmegoldó

mozgásos kompetenciák:
- kézügyesség
- finom-motorika
- mozgáskoordináció
- egyensúlyozó
- reakciósebesség

Az értékelés leggyakoribb formái:

Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; kísérletezés; applikációs tevékenység; programkészítés, szervezés.
–Szóbeli feleltetés.
–Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró.
–Önálló
–tanórán kívüli
–forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök),
megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, programkészítés.
Értékelési szempontok:
–Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az
élőlények testtopográfiai ismereteit?
–Hogyan használja a megismerési algoritmusokat?
–Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni?
–Képes-e a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek bizonyítására?

Egészségtan
 
 Gondolkodj egészségesen!


Módszereink:
-differenciálás
-egyéni fejlesztés
-kooperatív technikák
-projektmunka
-csoportmunka
-vita
-interjú
-szerepjáték
-szövegfeldolgozás
–szövegalkotás
-beszélgetőkör
-játék
-dráma

Gyümölcstermesztési     körzetek

Keresés ebben a blogban